Kodinportaali

Tietosuojaseloste / seloste käsittelytoimista

1. Tietojen käsittelijä ja rekisterinpitäjä

Toimittaja / "Tietojen käsittelijä" on DreamIt (IT-Salonen Oy), Teknologiantie 2, 90590, Oulu.

Tässä selosteessa mainittu Toimittaja on sopimusosapuoli, joka toimittaa Asiakkaalle Kodinportti-palveluita ja tuotteita sopimuksen mukaisesti.

Asiakas / "Rekisterinpitäjä" on Kodinportti-tuotteiden ja palveluiden käyttöoikeudesta sopinut yhtiö, säätiö, yhdistys tai muu ei-luonnollinen oikeushenkilö.

Tässä selosteessa mainittu Asiakas on sopimusosapuoli, joka on hyväksynyt Toimittajan sopimusehdot Kodinportti -palveluiden ja tuotteiden käyttämisestä sekä käyttöoikeudesta.

Asiakas toimii omien henkilötietojensa osalta (Asiakkaan henkilötiedot) rekisterinpitäjänä.

2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Tätä henkilörekisteriä koskevissa asioissa tulee ottaa yhteys oman Rekisterinpitäjääsi (esim. taloyhtiö, kiinteistön omistaja tai niiden nimeämä edustaja, ylläpitäjäkäyttäjä / pääkäyttäjä). Asiakas huolehtii tietosuojakäytännöistään omien käytäntöjensä mukaisesti. Asiakkaalla tulee olla vähintään yksi nimetty Kodinportin ylläpitäjäkäyttäjä (nk. pääkäyttäjä).

3. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn peruste

Toimittaja käsittelee henkilötietoja Kodinportti-palveluiden tuottamiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Toimittaja ei käsittele Asiakkaan henkilötietoja muussa tarkoituksessa kuin mitä Kodinportti-sopimusehdoissa on sovittu.

4. Rekisteriin talletetut tiedot

Henkilötiedot, joita käsitellään, ovat käyttäjien nimi, katuosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Käyttäjätunnusten ja käyttöoikeuksien hallinta tehdään Kodinportti-palvelussa Asiakkaan toimesta. Myös Toimittajan henkilöstö voi luoda ja muokata hallinta- ja käyttöoikeuksia Asiakkaan antamien ohjeiden mukaisesti. Toimittaja ei käsittele arkaluontoisia tietoja.

Asiakkaiden, joilla on voimassa oleva sopimus Toimittajan kanssa, tiedot säilytetään Kodinportti-järjestelmässä vähintään sopimussuhteen ajan. Kodinportti-sopimuksessa on määritelty Asiakkaan tietojen säilyttämisajasta sopimuksen päättämistilanteessa. Varmuuskopioissa tietoja säilytetään enintään 24 kk sopimusajan päättymisen jälkeen.

Henkilötietoja ei luovuteta Toimittajan toimesta edelleen tai käytetä muuhun tarkoitukseen kuin mitä sopimuksin on sovittu tai Asiakas ohjeistanut.

5. Henkilötietojen suojaamisen yleiset periaatteet

Asiakkaan henkilötietoja käsittelee Toimittajan henkilökunta ja alikäsittelijät. Toimittaja on oikeutettu alikäsittelijöiden käyttöön ja vastaa käyttämiensä alikäsittelijöiden työstä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Toimittaja toteuttaa Tietosuojalainsäädännön edellyttämät, asianmukaisia käytänteitä vastaavat tekniset, fyysiset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan Henkilötietojen riittävä turvallisuustaso ja suojellaan Henkilötietoja luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä tahattomalta menettämiseltä, tuhoamiselta, vahingolta, muutokselta tai luovuttamiselta.

6. Alikäsittelijät

Toimittajan myynti- ja ostoreskontraa hoidetaan Tilitoimisto Simo Salonen Oy:ssä.

7. Rekisteröidyn oikeudet ja yhteydenotot

Voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaan Asiakkaan ja Toimittajan henkilötiedot muodostavat henkilörekisterin, johon rekisteröidyillä henkilöillä on tietojaan koskevia säädettyjä ja lakiin kirjoitettuja oikeuksia.

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus), vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Asiakkaan käyttäjän (rekisteröidyn) tulee ottaa yhteyttä omaan Rekisterinpitäjäänsä (esim. taloyhtiö, kiinteistön omistaja tai niiden nimeämä edustaja, ylläpitäjäkäyttäjä / pääkäyttäjä) halutessaan käyttää laillisia oikeuksiaan.

Toimittaja ei suoraan vastaa Asiakkaan käyttäjiltä vastaanotettuihin tiedusteluihin tai pyyntöihin, jotka koskevat tässä mainittuja rekisteröidyn oikeuksia, koska kaikki Kodinportti-järjestelmään talletetut henkilötiedot perustuvat Asiakkaan käyttäjien ylläpitämin tietoihin.

Asiakkaan henkilökunnan halutessa käyttää näitä oikeuksiaan heidän tulee ottaa yhteyttä Toimittajan asiakaspalveluun (helpdesk@kodinportti.fi).

Toimittaja voi tarvittaessa pyytää Asiakasta antamaan lisätietoja tai täsmentämään pyyntöään kirjallisesti.

Tätä selostetta tarkastellaan ja päivitetään tarpeen mukaan, vähintään kerran vuodessa.